by Carzanova Team Kook
Hits: 8741

รู้กันยัง?? กฎหมายกำหนดความเร็ว...แต่ละที่ไม่เหมือนกัน!!!

การขับรถด้วยความเร็วสูงนั้นเป็นสาเหตุหลักของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนน ไม่ว่าจะอุบัติเหตุเล็กน้อยหรือเหตุการณ์ที่ต้องสูญเสียชีวิต เป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ออกกฎหมายในการจำกัดความเร็ว เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดอุบัติเหตุและลดความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ครับ โดยเฉพาะในเขตชุมชน โรงเรียน โรงพยาบาล หรือ เขตที่มีประชาชนพลุกพล่าน ซึ่งผู้ใช้รถใช้ถนนรู้กันหรือไว้ว่ากฎหมายกำหนดความเร็วบนท้องถนนนั้น ลักษะของถนนแต่ละที่มีการกำหนดอัตราความเร็วไม่เท่ากัน

โดยในส่วนของกรุงเทพมหานคร ล่าสุด ได้มี ประกาศราชกิจจานุเบกษา ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการกําหนดอัตราความเร็วของรถ พ.ศ. 2561 โดยมีสาระสำคัญคือ ข้อบังคับกำหนดอัตราความเร็วรถไม่เกิน กิโลเมตร/ชั่วโมง ในถนนของกรุงเทพมหานคร 8 แห่ง ได้แก่

     1. ถนนนครราชสีมา ตั้งแต่แยกสวนรื่น ถึงแยกวังแดง
     2. ถนนราชวิถี ตั้งแต่แยกอุภัยเจษฎุทิศ ถึงเชิงสะพานกรุงธน
     3. ถนนสามเสน ตั้งแต่แยกบางกระบือ ถึงแยกสี่เสาเทเวศน์
     4. ถนนอู่ทองนอก ตั้งแต่แยกอู่ทองนอก ถึงแยกท่าวาสุกรี
     5. ถนนสุโขทัย ตั้งแต่แยกสวนรื่น ถึงแยกสุโขทัย
     6. ถนนศรีอยุธยา ตั้งแต่แยกกองพลที่ 1 ถึงแยกเสาวนีย์
     7. ถนนพระราม 5 ตั้งแต่แยกพาณิชย์ ถึงแยกสุโขทัย
     8. ถนนสวรรคโลก ตั้งแต่แยกยมราช ถึงแยกสวรรคโลก

และสำหรับถนนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร ตาม พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 กำหนดไว้ว่า สำหรับรถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ขับได้ความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง และนอกเขตดังกล่าวใช้ได้ไม่เกิน 90 กิโลเมตร/ชั่วโมง

ขณะที่บนทางหลวงนั้น กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 ออกตามความในพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 รถยนต์ใช้ความเร็วได้ไม่เกิน 90 กิโลเมตร/ชั่วโมง และบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ทางสาย กรุงเทพมหานคร-เมืองพัทยา และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ถนนกาญจนาภิเษก) ทางสายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 กำหนดไว้ว่า ให้ใช้ความเร็วได้ไม่เกิน 120 กิโลเมตร/ชั่วโมง หากมีผู้กระทำความผิดฐานขับรถยนต์ด้วยความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด จะมีโทษเปรียบเทียบปรับไม่เกิน 1,000 บาท

อย่างไรก็ตามกฎหมายความเร็วรถในปัจจุบัน เริ่มประกาศใช้ตั้งแต่ปี 2522 ซึ่งใช้มานานกว่า 39 ปี ในบ้านเราได้แบ่งประเภทระบบการจราจรในการกำหนดขีดจำกัดความเร็วไว้ 2 แบบ ระบบที่ใช้อยู่ทุกวันนี้ คือ Default limits ซึ่งกำหนดความเร็วไว้อย่างตายตัวกับทุกประเภทถนน และระบบ Sign speed limit ที่มีการกำหนดค่าความเร็วตามสภาพถนน และสภาพการจราจร ซึ่งขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการเสนอให้ใช้ระบบระบบ Sign speed limit เนื่องจากตลอดสายของถนนจะมีหลายช่วงที่ทำระยะความเร็วได้ โดยปรับให้สอดคล้องกับผู้ใช้รถใช้ถนนในปัจจุบัน บนพื้นฐานของความปลอดภัย

เบื้องต้นทางคณะกรรมการแก้ไขกฎหมายจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ได้พิจารณาแก้ไขกฎหมายกำหนดอัตราความเร็วรถ และร่วมกันยกร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจำกัดความเร็วรถยนต์ขึ้นมาใหม่ให้ครอบคลุมและเป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อใช้บังคับทั่วประเทศ โดยเบื้องต้นได้เสนอแนวคิดปรับความเร็วรถเป็น 110 กิโลเมตร/ชั่วโมง จากที่ไม่เกิน 90 กิโลเมตร/ชั่วโมงเพราะปัจจุบันในบ้านเรามีสภาพถนนที่ดี สามารถวิ่งในความเร็วที่มากขึ้นได้ ส่วนถนนในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่ควรจะเพิ่มอัตราความเร็วรถ และเห็นควรให้ลดอัตราความเร็วลงในบางจุดซึ่งจะต้องมีการศึกษาตามความเหมาะสมให้รอบด้าน ก่อนจะเสนอเป็นร่างพระราชบัญญัติให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติต่อไป หากมีความคืบหน้าเราคงได้ Update ความเคลื่อนไหวกันอีกครั้งนะครับ

กฎหมายควบคุมความเร็วในการขับขี่ยวดยานพาหนะส่วนหนึ่งก็เพื่อเป็นการช่วยลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกขณะ ยิ่งขับมาด้วยความเร็วสูงก็เสี่ยงที่จะเกิดเหตุร้ายแรง เหนือสิ่งอื่นใดผู้ขับขี่ต้องมีวินัย มีความรับผิดชอบต่อผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยกัน ปฏิบัติตามกฎ มีสติขับรถด้วยความระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตัวคุณเองและเพื่อนร่วมทางนะครับ