by Carzanova Team Nat
Hits: 218

โตโยต้า บริษัทรถยนต์รายเดียวรับรางวัล สุดยอดนายจ้างดีเด่น 3 ปีซ้อน

นายประพันธ์ จันทร์วัฒนพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล สุดยอดนายจ้างดีเด่น ประจำปี 2561 เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน โดยโตโยต้าเป็นบริษัทรถยนต์รายเดียวที่ได้รับคัดเลือกจากบริษัท เอออน ฮิววิท ประเทศไทย และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริษัท เอออน ฮิววิท ประเทศไทย และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้พิจารณามอบรางวัลให้กับบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เป็น 1 ใน12 บริษัทที่ได้รับรางวัล “สุดยอดนายจ้างดีเด่น ประจำปี 2561 (2018 Thailand Best Employer)” โดยปีนี้เป็น ปีที่ 3 ที่โตโยต้าได้รับรางวัล (พ.ศ. 2559 – 2561) ถือเป็นการตอกย้ำความสำเร็จในการบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการดูแล รักษา และพัฒนาพนักงาน ส่งผลให้บริษัทมีความโดดเด่นในหลายๆ ด้าน ได้แก่

  1. บริษัทมีระดับความผูกพันของพนักงานอยู่ในระดับสูง
  2. บริษัทมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดี ใส่ใจดูแลพนักงาน และรักษาคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับพนักงาน
  3. บริษัทมีผู้บริหารที่มีความสามารถในการบริหารทรัพยากรบุคคลและเห็นคุณค่าของพนักงานทุกคนในองค์กร
  4. บริษัทมีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง ที่ส่งเสริมการทำงานที่ดี ที่มุ่งเน้นผลงาน

ทั้งนี้บริษัทที่ได้รับรางวัลองค์กรสุดยอดนายจ้างมีคะแนนความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรสูงกว่าอัตราโดยเฉลี่ยขององค์กรทั่วไปถึง 24%  โดยองค์กรสุดยอดนายจ้างมีคะแนนความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรมากถึง 86% ในขณะที่องค์กรทั่วไปมีคะแนนเพียง 62% ปัจจัยสำคัญที่ทำให้แต่ละองค์กรได้รับรางวัลนั้น เพราะเป็นองค์กรที่สร้างแรงบันดาลใจให้แก่พนักงานด้วยวิสัยทัศน์ที่น่าตื่นเต้น     ท้าทาย โดยพนักงานจำนวนกว่า 89% ขององค์กรที่เป็นสุดยอดนายจ้างต่างเห็นว่าผู้บริหารระดับสูงสามารถให้แนวทางในการบริหารงานในอนาคตได้อย่างชัดเจน รวมถึงการวางกลยุทธ์ด้านผลตอบแทนที่ไม่ใช่แค่ตัวเงิน แต่หมายรวมถึงโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพอีกด้วย