by Carzanova Team Nat
Hits: 5473

“อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” แห่งที่ 37 รร.สินแร่สยาม จ.ราชบุรี

โครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” ก้าวสู่โรงเรียนแห่งที่ 37 ณ โรงเรียนสินแร่สยาม อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เพื่อให้นักเรียนและครูในโรงเรียนได้บริโภคน้ำดื่มสะอาดที่ได้มาตรฐาน พร้อมทั้งยังได้มอบเงินสนับสนุนการศึกษา และร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะครูและนักเรียนอีกด้วย 

 

อีซูซุได้ดำเนินโครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 โดย โรงเรียนสินแร่สยาม อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เป็นโรงเรียนแห่งที่ 37 ซึ่งอยู่ในพื้นที่ประสบปัญหาน้ำไม่สะอาด เนื่องจากน้ำที่ใช้สำหรับอุปโภคมาจากแหล่งน้ำดิบและไม่ผ่านเครื่องกรองน้ำ หากฝนตก น้ำที่ได้จะมีสีขุ่น ส่วนน้ำที่ใช้สำหรับบริโภคนั้นได้มาจากแหล่งเดียวกัน แต่ผ่านเครื่องกรองน้ำขนาดเล็ก ทำให้ชำรุดบ่อย นอกจากนี้ในช่วงหน้าแล้งน้ำจะไม่พอใช้ ต้องใช้น้ำจากสระของโรงเรียนที่มีสารเคมีทางการเกษตรปนเปื้อน ทำให้ต้องซื้อน้ำดื่มเพิ่มซึ่งทำให้มีค่าใช้จ่ายต่อเดือนค่อนข้างสูง ดังนั้นหลังจากโครงการเข้ามาติดตั้งอุปกรณ์ขุดเจาะน้ำบาดาลแบบครบวงจร พร้อมระบบกรองน้ำดื่มสะอาดตามมาตรฐาน และร่วมปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบให้ถูกสุขลักษณะ อีซูซุเชื่อว่าโครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” จะทำให้คนในโรงเรียน และคนในชุมชน มีสุขอนามัยที่ดีขึ้นจากการผลิตน้ำดื่มสะอาดถูกสุขลักษณะ และช่วยลดรายจ่ายจากการซื้อน้ำมาใช้อีกด้วย

 

โรงเรียนสินแร่สยาม อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 2 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6  ปัจจุบันมีนักเรียน 430 คน ครูและบุคลากร 35 คน นักเรียนส่วนใหญ่เป็นชนเผ่า ผู้ปกครองมีฐานะยากจน ประกอบอาชีพเกษตรกร และรับจ้างทั่วไป  คนในชุมชนจะใช้น้ำจากแหล่งน้ำเดียวกับโรงเรียน และซื้อน้ำดื่มถังสำหรับการบริโภค โดยในหน้าแล้งชุมชนจะขาดแคลนน้ำเป็นอย่างมากในช่วงเดือนมกราคม – เมษายน ของทุกปี

 

กลุ่มอีซูซุในประเทศไทยได้ดำเนินโครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” โดยร่วมมือกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เพื่อมุ่งหวังบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดที่เกิดขึ้นในโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร ทั่วประเทศ  โดยยึดถือเป็นโครงการระยะยาวที่มุ่งมั่นจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ตามปณิธานที่ว่า “อีซูซุจะดำเนินโครงการนี้จนกว่าจะไม่มีโรงเรียนในประเทศไทยประสบปัญหาน้ำดื่มสะอาดอีกต่อไป”