ปัจจุบัน OR นอกจากจะทำธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน PTT Station แล้วยังได้เปิดให้บริการสถานีชาร์จไฟฟ้า EV Station PluZ 115 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค. 65) ครอบคลุมเส้นทางหลักทั่วประเทศ และมีแผนขยายเป็น 450 แห่งภายในปี 2565 นี้

 

 

EV Station PluZ เป็นอีกหนึ่งการให้บริการทางด้านพลังงานทางเลือก ที่ OR นำมารองรับความต้องการของผู้บริโภค และแนวโน้มรถยนต์ไฟฟ้าที่จะเพิ่มจำนวนมากขึ้นในอนาคตอันใกล้ โดยเริ่มการให้บริการด้วยเครื่องชาร์จรูปแบบ Normal Charge ที่มีหัวชาร์จประเภท Type 2 ตามมาตรฐานของประเทศไทย กำลังไฟ 7.4 กิโลวัตต์ เมื่อปี 2561 และเพิ่มประสิทธิภาพการชาร์จให้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยเครื่องชาร์จรุ่นต่างๆ รูปแบบ Quick Charge ตอบโจทย์การเดินทางระยะใกล้-ไกล รองรับเส้นทางหลัก แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ครอบคลุมทั่วประเทศไทย และรวมถึงพื้นที่การให้บริการเชิงพาณิชย์ ทั้งในและนอกสถานีบริการ PTT Station เพื่อเป็นพลังงานทางเลือก ลดปริมาณการปล่อยคาร์บอน ให้โลกมีอากาศบริสุทธิ์สร้างสังคมที่เป็นมิตรกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนจำนวนสถานีชาร์จ EV Station PluZ ที่เปิดให้บริการแล้ว รวม 115 แห่ง

นอกจากนี้ เรายังมีแอปพลิเคชั่น EV Station PluZ สำหรับการใช้งานที่สถานีชาร์จ EV Station PluZ ซึ่งทางโออาร์ได้พัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อช่วยในการวางแผนเดินทาง ผ่านระบบนำทางไปยัง EV Station PluZ ที่เปิดให้บริการอยู่ตามเส้นทางถนน โดยสามารถทำการจองเพื่อเข้าชาร์จ เริ่ม-หยุดการชาร์จ ชำระเงิน และการตรวจสอบประวัติการใช้งาน ได้ด้วยแอปพลิเคชันเดียว โดยรองรับการใช้งานบนระบบปฏิบัติการ iOS, Android และเว็บแอปพลิเคชัน ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถ EV ในทุกมิติ

 

 

แผนในอนาคตของทาง OR เราจะเดินหน้าดำเนินขยายเครือข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดยั้งให้ครอบคลุมทั่วประเทศไทย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถ EV ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม ให้โลกมีอากาศบริสุทธิ์ เพื่อชุมชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้รถ EV และรองรับแนวโน้มการเติบโตของรถ EV ในประเทศไทย ทางโออาร์ได้วางแผนการขยายสถานีอัดประจุไฟฟ้า EV Station PluZ ให้มากขึ้น รวมเป็น 450 แห่ง จำนวน 500 เครื่องชาร์จ ภายในปี 2565 และยังแสวงหาความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในการขยาย EV Station PluZ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป้าหมาย 7,000 เครื่องชาร์จ ในปี 2573

 

• สถานีบริการน้ำมัน PTT Station, สถานีบริการ LPG, สถานีบริการ NGV บนถนนสายหลัก ถนนสายรอง อำเภอขนาดใหญ่ และเชื่อมสู่เส้นทางแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ
• Commercial Area ห้างสรรพสินค้า โรงแรม รีสอร์ต ร้านอาหาร และอาคารสำนักงาน

 

นอกจากนี้ OR ยังมุ่งเน้นการส่งเสริมรูปแบบการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า EV Bike ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งจะช่วยยกระดับการให้บริการการเคลื่อนที่ (Mobility as a Service : MaaS) ในกลุ่มยานพาหนะสองล้อไฟฟ้า ตลอดจนพัฒนาธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อที่ OR จะก้าวสู่การเป็นผู้นำในระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า (EV Ecosystem) อย่างแท้จริง

 

 

โครงการนำร่องใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ให้บริการด้านการจัดส่ง

 

 

OR ได้ร่วมพัฒนารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าต้นแบบกับกลุ่มไอ มอเตอร์ เพื่อนำมาใช้ขนส่งถังแก๊สแอลพีจี สำหรับร้านค้าแอลพีจีในเครือ OR รวมถึงบรรจุภัณฑ์อื่นๆ ที่รองรับได้ในอนาคต นอกจากนี้ OR ยังได้ร่วมมือกับพันธมิตรที่เป็นค่ายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในการพัฒนารูปแบบการให้บริการเช่ารถไฟฟ้าสำหรับฟลีทขนส่ง โดยมีโครงการนำร่องที่ทำร่วมกับไปรษณีย์ไทย และอยู่ระหว่างการขยายผลต่อกับธุรกิจอื่นๆ

 

 

โดยทางโครงการมีแผนการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนถ่ายจากรถจักรยานยนต์เป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับพันธมิตรทางธุรกิจที่ต้องการเปลี่ยนมาใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น รวมไปถึงการจัดตั้ง “ศูนย์อบรมเชิงปฏิบัติการ FIT Auto Academy” เพื่อใช้ในการพัฒนาทักษะบุคลากรที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto ทั้ง 80 สาขาทั่วประเทศ รวมถึงความสามารถในการซ่อมบำรุงรถ EV เพื่อรองรับรถ EV ที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับหนึ่งในพันธกิจของ OR ในการสร้าง Seamless Mobility โดยมุ่งผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนต่าง ๆ และสร้างความแข็งแกร่งทางด้านพลังงานแบบผสมผสานอย่างไร้รอยต่อ และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคว่า OR จะมีเทคโนโลยีและบริการต่าง ๆ รองรับการใช้งานรถ EV อย่างครบวงจร

 

 

นอกจากนี้ ยังมีโครงการ Cafe Amazon for Chance ซึ่งเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ด้อยโอกาส เช่น ผู้พิการทางการได้ยิน ผู้สูงอายุ และผู้พิการทหารผ่านศึก เป็นต้น เพื่อสร้างงานและสร้างอาชีพ รวมทั้งเพิ่มกลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยออทิสติก-กลุ่มคนไร้บ้าน โดยนำความเข้มแข็งของธุรกิจมาช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนได้ โดยเน้นการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมไปด้วยกัน